Ubådsforeningens logo

|Forside|Site Map|Web Info|

-

-

  INDHOLD:

> Bestyrelsen

> Vedtægter

> Medlemskab

> Nyhedsbreve

> Danske ubåde

> Logo

> Eksterne Links

 

Generalforsamling 2008

 

31. marts 2008

 

 

Referat af fjerde ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 26. marts 2008 i Bræddehytten på Holmen.

 

  

Formanden bød velkommen til de 45 fremmødte medlemmer og åbnede generalforsamlingen klokken 1800.                                                                                                                

 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

 

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

 

Foreningens udvikling.

Siden generalforsamlingen d. 20. marts 2007 har foreningen fastholdt sin udvikling. Medlemstallet er nogenlunde konstant - øget fra 244 til 254, men et stort antal medlemmer er efter bestyrelsens mening ikke et mål i sig selv.

Foreningens formål, nemlig at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben samt at få oprettet og drevet et dansk ubådsmuseum har hele tiden ligget bestyrelsen på sinde og har været styrende for aktiviteterne.

 

Større aktiviteter.

 

Generalforsamling d. 20. marts.

Efter generalforsamlingen foredrog kommandør Poul Grooss på en spændende måde om ”Ubådsoperationerne i Østersøen under 2. Verdenskrig”.

 

10. medlemsmøde d. 26. august.

Foreningens 10. medlemsmøde blev afholdt i og omkring mini-ubådene Kraka og UC3 på Holmen/Refshaleøen.

Der deltog 26 medlemmer, som på Nyholm fik en orientering af ubådsbygger Peter Madsen om byggergruppen og dens 3 ubåde. Ubåden Kraka var fortøjet i Nyholms fartøjshavn og alle fik mulighed for at komme ombord (én ad gangen).  Derpå forlagde Kraka til B&W Sydbassin, hvor der blev demonstreret dykning og undervandssejlads. Efter frokost besøgtes nyeste skud på stammen – UC3 Nautilus, der planlægges søsat her i foråret. 

 

11. medlemsmøde d. 5. februar.

Foreningens 11. medlemsmøde blev afholdt på Orlogsmuseet.

Der deltog 52 medlemmer, som af museumsdirektør Ole Frantzen fik en grundig gennemgang af særudstillingen om englændernes ugerninger i 1807. Derpå en præsentation af det store diorama af Holmen anno 1968. Begge steder var der stor spørgelyst, og ikke mindst Holmen 1968 gav anledning til mange kommentarer. Efter en time nåede man til Spækhuggerens kommandorumssektion, der naturligvis påkaldte sig stor interesse.

 

Udgivelse af ”Rejsebreve fra ubåden Sælens operationer i 2003/2004”.

Alle ubådsforeningens medlemmer fik sidste år tilsendt et lille hæfte med de breve, som Sælens besætning skrev til SOK hjemmeside under deployeringen til Middelhavet og den Persiske Golf. Marinens Bibliotek havde redigeret hæftet og fået det trykt ved Forsvarets trykkeri i Korsør.

Også mange uden for ubådsforeningen havde der været interesse for rejsebrevene. 

 

Interessen for danske ubåde.

Der er udstillet 3 komplette danske ubåde:

·         Ubåden Springeren af Delfinen-klassen på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum,

·         Ubåden Sælen af Tumleren-klassen på Holmen,

·         Ubåden Springeren også af Tumleren-klassen på Langelandsfortet.

Desuden er kommandorumssektionen fra ubåden Spækhuggeren af Delfinen-klassen opstillet på Orlogsmuseet i København.

 

Interessen har været meget stor – og betydelig større end sidste år. I alt har der været omkring 85.000 betalende gæster de 3 steder mod ca. 55.000 sidste år.

·         I Ålborg har der været 24.100, og museet forventer en stigning i år på omkring 10 %.

·         På Langeland er tallet 33.700 – en stigning på 18.000 i forhold til før Springeren blev opstillet. Museet betegner nu ubåden som hovedattraktionen.

·         På Holmen har der været 3.300 besøgende på de guidede ture. Et markant fald som forhåbentlig kun skyldes den kortere åbningsperiode. På Kulturnatten d. 12. oktober kom der yderligere lidt over 1.000 ombord i løbet af de 6 åbningstimer.

·          Orlogsmuseet havde herudover ca. 25.000 besøgende.

 

Ubådssouvenir.

Foreningen indgik sidste år en samarbejdsaftale med firmaet Milseco på hvis hjemmeside www.M84.dk, man bl.a. kan købe diverse ubådssouvenir. Tilsyneladende har omsætningen været skuffende, og for at få en acceptabel økonomi i projektet har ubådsforeningen valgt at tilbagekøbe visse genstande.

Foreningen har nu fået mulighed for at indkøbe det originale ubådsmærke på Forsvarets Uniformsdepot og udlevere det til medlemmer, som har gjort sig fortjent til at bære ”Delfinerne”. Dvs. have været tilkommanderet en ubåd i sammenlagt mindst 3 år.

 

Indretning af arresten på Holmen til ubådsmuseum.

Som det nok er bekendt fik foreningen afslag på sin ansøgning om finansiering af indretning af Holmens arrest til ubådsmuseum. Foreningen koncentrerer sig nu om at få Forsvaret til at restaurere den fredede bygning – dvs. bringe den tilbage til sit oprindelige indre samt forny de sanitære installationer. Foreningen vil derefter gå i gang med selve udstillingsdelen, hvor der er en række muligheder for markant at billiggøre projektet. Nybygningen i arrestgården må andre så tage sig af.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har fået lov til at låne den del af 1. etage, der i projektet var afsat til diverse foreningsaktiviteter. Tilsvarende har ubådsforeningen for ganske nylig fået tildelt to celler i stueetagen, som tidligere har været brugt til kontor.

 

Fremtiden.

Prioritet må naturligvis lægges på at få ubådsmuseet på ret kurs, men også andre ting er på vej.

 

Kommandørkaptajn K.T.Madsen er færdig med at skrive bogen om ”Danske Torpedoer 1868-2008”, og Statens Forsvarshistoriske Museum forventer at udsende bogen inden sommer. Efter sigende er det en teknisk og faglig bog af høj kvalitet, som næppe vil opnå det store salg, men som vil have historisk betydning. Foreningen har derfor valgt økonomisk at støtte udgivelsen.

 

Sammen med Marinens Bibliotek er foreningen gået i gang med at lave en DVD med gamle dokumenter og fotos samt især med medlemmernes oplevelser. Alle er blevet opfordret til at komme med sin yndlingshistorie fra ubådstiden. Også private fotos og udklip mv. fra scrapbøger er meget velkomne. Det er desuden hensigten at interviewe et antal tidligere ubådsfolk.

 

Markering af 100 året for kommandohejsning på Danmarks første ubåd.

Tirsdag d. 29. september 2009 er det 100 år siden, at ubåden Dykkeren hejste kommando, og det danske ubådsvåben blev operativt. Det har foreningen valgt at kalde ubådsvåbnets fødsel.

Hvordan det skal markeres er endnu ikke besluttet, men naturligvis skal der være et udvidet medlemsmøde, kontakter til medierne samt udgivelse af en særlig jubilæumsbog ”Ubådsvåbnet i dansk forsvarspolitik”, hvor Hans Christian Bjerg vil tage sit tema i de politiske overvejelser bag ubådsvåbnets oprettelse og nedlæggelse.

Og allerede d.10. august 2010 er det så 500 året for Flådens oprettelse. Her vil også ubådene få deres naturligeplads.

 

Leif Rostgaard Sørensen spurgte til eskadrearkivet, som ville kunne give meget stof til den omtalte DVD. Formanden svarede, at arkivet var intakt, men opbevaret sammen med meget andet af Tøjhusmuseets materiale på Værløse. Foreningen havde rykket Tøjhusmuseet et par gange, og vil nu gøre et nyt forsøg – med tilbud om opbevaring i forenings lokale i arresten eller Marinens Bibliotek.

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen. Bl.a. blev fremhævet, at foreningen havde betalt eller afsat 45.000 kr. til donationer samt 4.500 kr. til køb af et maleri. Året var endt med et underskud på 19.144 kr., der blev foreslået overført til 2008. Formuen vil herefter være 42.813 kr.

 

Svend Christensen spurgte til den udsendte medlemsfortegnelse. Kassereren oplyste, at tallene under ”status” angav de årlige kontingentbetaling (og dermed også perioden for medlemskab).

Erik Monnerup foreslog, at medlemsfortegnelsen også skulle angive ubådstjeneste. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fremlagt på mødet.

Forslaget indeholdt støtte til endnu ikke fastsatte aktiviteter til efterlevelse af foreningens formål på 30.000 kr. I givet fald ønskede bestyrelsen at kunne vælge aktiviteterne i løbet af året. Uden indregnet tilgang af nye medlemmer udviste budgetforslaget et forventet overskud på 1.150 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder at bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge aktiviteter, der skulle støttes i løbet af året.

 

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Kassereren anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

 

 

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Formanden oplyste, at han selv samt Jørn Hansen, Klaus Bolving og Hans Christian Bjerg var på valg. Klaus Bolving genopstiller ikke, mens øvrige var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog, at Stig Kastberg indvælges i bestyrelsen.

Der var ikke yderligere forslag, og alle fire blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

                      Niels Mejdal (formand),

                      Jan Skogøy (næstformand),

                      Jørn Hansen,

                      Hans Chr. Bjerg,

                      Gunnar Frandsen,

                      Tommy Byskov,

                      Stig Kastberg.

 

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Formanden oplyste, at den nuværende revisor, Henrik Frank var villig til genvalg, mens den nuværende revisorsuppleant, K.T.Madsen ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog, at Bob Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Der var ikke andre kandidater, og begge blev valgt.

 

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Hans Koch gav en nærmere orientering om indholdet på den kommende DVD, hvor bidrag fra medlemmerne ville være af afgørende betydning. Alle havde modtaget en opfordring fra Marinens Bibliotek (Søren Nørby) til at indsende fotos og beretninger fra ubådstiden. Et mindre antal medlemmer repræsenterende perioder og funktioner ville blive interviewet, og forhåbentlig ville eskadrens ”historiske” arkiv kunne udnyttes på DVD’en.

 

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.

  

Niels Mejdal                        Poul Grooss

Referent                               Dirigent

Museumsubåden SPRINGEREN

Museumsubåden SPRINGEREN på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.
(Foto: Johnny Balsved)

Til toppen af siden

Seneste Nyt:

Nyhedsbrev Nr. 18


 

 

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 17. maj 2008

 

Copyright © 2007-2009 Dansk Ubådsforening - Alle rettigheder forbeholdes