Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

Generalforsamling

 

                                                                                   18. april 2007

Referat af tredie ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2007 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 43 fremmødte medlemmer og åbnede generalforsamlingen klokken 1800.

 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

 

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

 

UDVIKLINGEN.

Medlemstallet er nogenlunde konstant - øget fra 238 til 244.

Foreningens formål, nemlig at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben samt at få oprettet og drevet et dansk ubådsmuseum, har været styrende for aktiviteterne.

 

6. medlemsmøde d. 16. juni.

Turen skulle foregå med bus til Karlskrona og omfatte et besøg på Kronborg/Näcken samt ved Marinmuseet – det hele på een lang dag. Desværre ønskede kun 23 medlemmer at deltage, og pga. udgift til bus kunne arrangementet derfor ikke hænge økonomisk sammen. For første gang måtte der aflyses et arrangement.

 

7. medlemsmøde d. 30. september.

Mødet fandt sted på det tidligere Langelandsfort, hvor Springeren (Tumleren klassen) i løbet af foråret var blevet opstillet. Kun17 deltog i arrangementet, men med overgang til selvtransport kunne mødet gennemføres uden problemer.

 

8. medlemsmøde d. 8. februar 2007.

Der deltog 46 medlemmer, og Per Ring Henriksen holdt foredrag om Sælens oplevelser i Middelhavet og Golfen, hvor han havde været chef i flere perioder. Spørgelysten var stor, og tilhørerne fik et bedre indblik i, hvad der reelt var foregået på diverse patruljer.

 

Udgivelse af ”Rejsebreve fra ubåden Sælens operationer i 2003/2004”.

Marinens Bibliotek har samlet de mange rejsebreve, som besætningen sendte hjem under Sælens lange deployering til Middelhavet og Golfen.

Forsvaret har trykt 400 hæfter og skænket dem til ubådsforeningen. Det er så tanken, at hvert medlem vil modtage et eksemplar, og de overskydende eksemplarer vil blive solgt fra Sælen.

 

Bogen ”Danske ubåde 1909-2004”.

Søren Nørbys bog har fået mange roser og opnået et for den slags bøger usædvanlig godt salg. Ved udgangen af 2006 var der kun 145 eksemplarer tilbage, så bogen forventes at blive udsolgt. Interesserede kan købe bogen hos Orlogsmuseet, Tøjhusmuseet eller i Nyboders Boghandel.

 

Gratis adgang for medlemmer til Orlogsmuseet og ubåden Sælen.

Efter aftale med Tøjhusmuseet har medlemmer af ubådsforeningen fået gratis adgang til Orlogsmuseet, hvor bl.a. kommandorumssektionen fra ubåden Spækhuggeren (Delfinen-klassen) er opstillet samt til ubåden Sælen. Ved billetsalget de 2 steder farer en medlemsoversigt, og man skal blot dokumentere at stå på listen.

 

Interessen for danske ubåde.

Udover kommandorummet fra Spækhuggeren er 3 komplette danske ubåde nu udstillet:

·         Ubåden Springeren af Delfinen-klassen på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum,

·         Ubåden Sælen af Tumleren-klassen på Holmen,

·         Ubåden Springeren også af Tumleren-klassen på Langelandsfortet.

 

Interessen har været meget stor. I alt har der været omkring 55.000 betalende gæster de 3 steder.

Også forsvarsministeren, Søren Gade har aflagt et kort besøg ombord på Sælen.

 

Indretning af arresten på Holmen til ubådsmuseum.

D. 15. september afleverede ubådsforeningen sin ansøgning om støtte til etablering af museum i Holmens Arrest. Udgiften var opgjort til 7,4 mio., heraf ca. 5,5 mio. til nybygning af et auditorium og indvendig restaurering samt ca. 1,9 mio. til selve udstillingen. Hele projektet kunne gennemføres på ca. 16 måneder. Den10. november meddelte Fonden imidlertid, at ansøgningen ikke kunne imødekommes.

Dette ændrer ikke ved, at det er et meget gennemarbejdet projekt, som på det udstillingsmæssige område helt er baseret på input fra foreningens tovholdere. Forsvaret har udarbejdet en samlet plan for den militære museumsvirksomhed, og i denne plan er arresten og ubådsmuseet en vigtig brik.

 

FREMTIDEN.

Prioritet må naturligvis lægges i at få ubådsmuseet på ret kurs, men også andre ting er på vej.

 

Souvenirgenstande vil fremover blive markedsført af firmaet Milseco v. Per Vangkilde. Eneste undtagelse er, at foreningen skal godkende enhver, der måtte ønske at købe det originale ubådsmærke i guldtrækkeri. Aftalen gør, at medlemmer får en særlig rabat, udvalget bliver større og interessen for det danske ubådsvåben kan styrkes.

 

Kommandørkaptajn K.T.Madsen er færdig med at skrive bogen om ”Det danske torpedovåben”, men da Tøjhusmuseet forventer at udsende en bog om Willemoes.klassen i forbindelse med åbningen af Sehested som museumsbåd d. 1. juli, har museet udsat udgivelsen af torpedobogen til 2008. Foreningen påregner stadig at indkøbe et antal af disse bøger og tilbyde dem til medlemmerne på fordelagtige vilkår.

 

Samarbejdet med Aalborg Søfarts- og Marinemuseum samt Langelands Museum omkring de 2 Springere søges fortsat udbygget, og det undersøges pt., hvorledes foreningen kan støtte.

 

Medlemsmøderne har haft en lidt svingende deltagelse, men med modellen fra mødet på Langeland, hvor deltagerne selv sørgede for transporten, er der skabt bedre mulighed for besøg i Karlskrona. Bestyrelsen undersøger med de svenske myndigheder om et sådant besøg på ubåden Kronborg/Näcken og Marinemuseet kan laves til august. I løbet af vinteren forventes afholdt yderligere et eller to møder.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen. Bl.a. blev fremhævet, at foreningen ikke havde fundet egnede projekter at støtte i årets løb, hvorfor overskuddet på 44.692 kr. blev foreslået overført til 2007. Formuen vil herefter være 61.957 kr.

 

Regnskabet blev godkendt med rosende bemærkninger.

 

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kopi af bestyrelsens forslag til budget blev fordelt på mødet, og Kassereren gennemgik det.

Forslaget indeholdt støtte til endnu ikke fastsatte aktiviteter til efterlevelse af foreningens formål på 40.000 kr. I givet fald ønskede bestyrelsen at kunne vælge aktiviteterne i løbet af året, idet der ikke ville blive tale om et uspecificeret driftstilskud til museer eller lignende. Uden indregnet tilgang af nye medlemmer udviste budgetforslaget et forventet overskud på 1.850 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder at bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge aktiviteter, der skulle støttes i løbet af året.

 

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Kassereren anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

 

 

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Formanden oplyste, at næstformanden Jan Skogøy samt Tommy Byskov og Gunnar Frandsen var på valg, og at alle var villige til genvalg.

Der var ikke yderligere forslag, og de tre blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter uændret af:

             Niels Mejdal (formand),

             Jan Skogøy (næstformand),

             Jørn Hansen,

             Hans Chr. Bjerg,

             Gunnar Frandsen,

             Tommy Byskov,

             Klaus Bolving.

 

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Formanden oplyste, at den nuværende revisor, Henrik Frank og den nuværende revisorsuppleant, K.T.Madsen begge var villige til genvalg.

 

Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt.

 

 

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Der fremkom ikke indlæg under dette punkt.

 

                            Niels Mejdal                        Poul Grooss

Referent                               Dirigent